Ungdomskontoret
Rådgivning 
Her er du: > Arbejdsgiver > Lønsats for elever i Landbrugsudd > 2010
 

elevløn 2010 

Print
LANDBRUGS- OG DYREPASSERUDDANNELSEN
Lønninger for elever - fra og med 1. marts 2010 til og med 28. februar 2011
 

 

Løn under praktikophold
og på skole
Timeløn
Månedsløn uden kost og logi
Månedsløn incl. kost og logi
Overarbejde og
arbejde på søn-
og helligdage for de første 2 timer, 50%
Overarbejde
herudover,
80%
 
 
1. uddannelsesår
2. uddannelsesår
3. uddannelsesår
4. uddannelsesår
kr./time
 
61,69
71,52
82,80
98,27
kr. pr. måned
 
9.890,76
11.466,80
13.275,32
15.755,63
kr. pr. måned
 
7.001,76
8.577,80
10.386,32
12.866,63
kr. pr. time
 
92,54
107,28
124,20
147,41
kr. pr. time
 
111,04
128,74
149,04
176,89
Skattemæssig værdi af kost og logi udgør i 2010 kr. 2.889 pr. måned.
Fuld kost alene udgør kr. 70,00 pr. dag.

 

NB! Der kan gælde andre lønninger for elever ansat i offentlige virksomheder.
 
 
LØNMÆSSIG INDPLACERING
Elever, som indgår en uddannelsesaftale dækkende hele uddannelsen, indplaceres lønmæssigt, således at ancienniteten regnes fra uddannelsens afslutning.
 
Eksempel: En elev med en uddannelsesaftale med en længde på 3 år og 8 måneder vil således lønmæssigt skulle indplaceres på 1. uddannelsesår i 8 måneder. En elev med en uddannelsesaftale på 3 år og 5 måneder vil lønmæssigt skulle indplaceres på 1. uddannelsesår i 5 måneder.
 
Elever som indgår en uddannelsesaftale med henblik på uddannelsens trin 1 eller som indgår en kort uddannelsesaftale, indplaceres lønmæssigt på 1. uddannelsesår i 8 måneder.
 
Sker der en afkortning af uddannelsestiden anses nedsættelsen af uddannelsestiden for at være sket i starten af uddannelsen og eleven skifter løntrin i henhold hertil og i forhold til den reelle nedsættelse af uddannelsesti-den. Eventuel lønregulering sker med virkning fra den dag, nedsættelsen af uddannelsestiden er endeligt god-kendt af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser.
 
SØGNEHELLIGDAGS-FRIDAGSGODTGØRELSE
For timelønnede elever opspares søgnehelligdagsbetaling og betaling for 5 fridage pr. år samt for en lukkedag (24. eller 31. december) i en særlig søgnehelligdags- fridagspulje. Læs nærmere herom i overenskomsten §14 eller på særskilt bilag
 
SÆRLIG OPSPARING (FRITVALGSKONTO)
Elever opsparer en procentdel af den ferieberettigede løn som særlig opsparing, pr.
 
- 1. maj 2009………… 0,75%
- 1. maj 2010………… 1,00%
 
For timelønnede sker opsparingen gennem en forhøjelse af søgne-helligdagsfridagsbetalingen hvert år 1. maj, og kontoen opgøres én gang årligt pr. 31. december, hvor eventuelt overskud udbetales. Udbetaling vedr. 1. januar henregnes til det foregående år.
 
For uge- og månedslønnede sker opsparingen gennem en forhøjelse af ferietillægget/-godtgørelse hvert år 1. maj og kommer til udbetaling i forbindelse med afholdelse af ferie.
 
Eleven har mulighed for at vælge, at opsparing til fritvalgskontoen indbetales på en pensionsordning.
 
 
FERIEPENGE
Elever hører under ferieloven. Løn optjent under praktik- og skoleophold er feriepengeberettiget. Der optjenes feriegodtgørelse med 12,5 %.
 
 
ARBEJDSTID
Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Ved arbejde med dyr kan arbejdstiden lægges således, at gennemsnittet over en 8 ugers periode er på 37 timer. Ligger der normaltimer i weekenden, skal der betales et tillæg.
 
TILLÆGSBETALINGER VED ARBEJDE MED DYR
- For arbejde i normal arbejdstid på lørdag eftermiddage           53,24 kr. pr. dag
- For arbejde i normal arbejdstid på søn- og helligdage           127,94 kr. pr. dag
 
LØN UNDER SKOLEOPHOLD
Der udbetales almindelig løn af den læremester, der har eleven i praktik forud for skoleopholdet. Der ydes refusion til læremesteren fra Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) for skoleuger.
 
Lønrefusionssatser pr. skoleuge:
 

 

 
For uddannelsesaftaler indgået efter
d. 31. oktober 2000
1. års elever
2. års elever
3. års elever
4. års elever
Voksne elever
2.060 kr.
2.310 kr.
2.600 kr.
2.910 kr.
4.060 kr.

 

 
Satserne gælder for skoleuger efter den 1. januar 2010.
 
I undervisningsfri perioder er eleven forpligtiget til at vende tilbage til virksomheden, med mindre der er aftalt andet med læremesteren.
 
BETALING AF OPHOLD PÅ SKOLERNES KOSTAFDELING
Eleven har i kraft af overenskomsten krav på betaling af udgiften for kost og logi fra sin læremester i følgende tilfælde:
 
1. Elever der optages på en skole, der ligger mere end 5 kvarters transporttid fra elevens bopæl.
 
2. Hvis eleven ikke kan deltage i undervisning på en skole, der ligger nærmere ved elevens bopæl, eller såfremt virksomheden har valgt en fjernere liggende skole.
 
3. Hvis der i forbindelse med elevaftalen er stillet bolig til rådighed, er der såfremt læremester forlanger fraflytning under skoleopholdet, krav om betaling, også hvis afstandskravet ikke er opfyldt.
 
Udgiften udgør frem til 1. marts 2010 den af skolen opkrævede udgift indtil 400 kr. pr. uge. Pr. 1. marts 2010 betales den af staten fastsatte og af skolen opkrævede afgift, jf. bekendtgørelsen nr. 290 af 1. april 2009 om optagelse på kostafdelinger og om betaling for kost og logi ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse.
 
BEFORDRINGSGODTGØRELSE
 
Under skoleophold har eleven mulighed for at få dækket udgifter til billigste offentlige transportmiddel, hvis den daglige skolevej frem og tilbage i alt er over 20 km. Kører eleven selv, udgør befordringsgodtgørelsen kr. 0,40 pr. km.
 
For elever, som bor på skolen, kan udgifterne dækkes til rejse i forbindelse med skoleopholdets start og slutning, weekends m.v.
 
Praktikværten betaler befordringsudgifterne mod dokumentation, men kan få ca. 80% heraf refunderet af AER, jf. www.aer.dk
 
NYE LØNNINGER
 
Det gøres opmærksom på, at lønningerne reguleres 1. marts 2011. Nyt lønbilag kan da rekvireres hos sekreta-riatet for Jordbrugets Uddannelser eller på udvalgets hjemmeside www.jordbrugetsuddannelser.dk
 
 
LandboUngdom

Følg med i de lokale aktiviteter på www.landboUngdom.dk

 Region Viborg LandboUngdom og Ungdomskontoret er støttet af midler fra EU og FødevareErhverv.