Ungdomskontoret
Rådgivning 
Her er du: > Downloads > Udd.aftaler til download
 

Praktikerklæringer og Uddannelsesaftaler 

Print

>>> Downloads

Praktikuddannelsen
Praktikvirksomheden skal gennemføre praktikuddannelsen således, at den sammen med skoleundervisningen fører til, at eleven kan nå uddannelsens mål. Virksomheden skal gennemføre praktikuddannelsen i et aktivt samspil med skolen.

Virksomheden fastsætter en plan for praktikuddannelsen i virksomheden under hensyn til virksomhedens art og produktion.

Virksomheden medvirker i samarbejde med skolen ved fastsættelsen af elevens personlige uddannelsesplan efter reglerne herom.

I den første praktikperiode sætter virksomheden eleven ind i de arbejdsopgaver, som forekommer under uddannelsen. Eleven skal opnå sikkerhed i at arbejde med relevante arbejdsopgaver under instruktion.

I de praktikperioder, der følger efter en skoleperiode, skal uddannelsen i virksomheden tilrettelægges, så skoleundervisning og praktikuddannelse supplerer hinanden på en hensigtsmæssig måde.

Virksomheden skal så vidt muligt tilrettelægge uddannelsen i virksomheden sådan, at der arbejdes efter stigende sværhedsgrad og kompleksitet, så eleven ved afslutningen af den sidste praktikperiode opnår et niveau, der svarer til de krav, som stilles til en færdiguddannet.

Virksomheden skal over for eleven indskærpe nødvendigheden og forståelsen af, at miljøkrav, hygiejnekrav og regler vedrørende personlig sikkerhed og sikkerhed i forhold til udstyr mv. overholdes, og at arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser efterleves.

Praktikerklæring

Ved afslutning af en praktikperiode forud for en skoleperiode skal praktikvirksomheden udstede en praktikerklæring til eleven og skolen.

Praktikerklæringen skal udfyldes i samarbejde med eleven og skal indeholde oplysninger om, hvilke arbejdsområder og funktioner eleven har været beskæftiget med i virksomheden, og angivelse af virksomhedens vurdering af elevens eventuelle særlige behov med hensyn til efterfølgende skoleundervisning og praktikuddannelse.

Afsluttende praktikerklæring
Når en elev afslutter sin uddannelse med en praktikperiode skal praktikvirksomheden udstede en afsluttende praktikerklæring.

Skolen kan først udstede uddannelsesbevis, når skolebevis og afsluttende praktikerklæring er udstedt og fremsendt til skolen.

Uddannelsesaftale
Det er en betingelse for ansættelse af en elev, at der mellem eleven og virksomheden er indgået en uddannelsesaftale ved starten af ansættelsesforholdet. For elever, der starter uddannelsen med skoleundervisning på grundforløbet, skal uddannelsesaftalen senest være indgået forud for hovedforløbet. Der er en gensidig prøvetid på 3 måneder, hvorefter aftalen er uopsigelig for begge parter. Opsigelse af kontrakten i prøvetiden kan ske uden varsel og uden begrundelse. Uddannelsesaftaler m.v. sendes til den skole, eleven har valgt som uddannelsessted.

Praktikerklæringer     Uddannelsesaftaler         Tillæg & Vejledning


Landmand

Husdyr

Landbrugsassistent

Jordbrugsassistent

Planter

Jordbrugsmaskinfører


Uddannelsesaftale

 

Tillæg til uddannelsesaftalens punkt 8

 


Tillæg til uddannelsesaftalen (forlængelse)

Vejledning til udfyldelse af udd.aftalen

Vejledning_til_tillæg_til_udd.aftalen

Undervisningsministeriets pjece om uddannelsesaftaler

 Kilde: Jordbrugets Uddannelser, juli 2010.

Til toppen af siden

LandboUngdom

Følg med i de lokale aktiviteter på www.landboUngdom.dk

 Region Viborg LandboUngdom og Ungdomskontoret er støttet af midler fra EU og FødevareErhverv.