Ungdomskontoret
Rådgivning 
Her er du: > Arbejdsgiver > Lønsats for elever i Landbrugsudd > Løn i Jordbrugets udd. 2009
 

Løn 2009 

Print
LANDBRUGS- OG DYREPASSERUDDANNELSEN
 
Lønninger for elever - fra og med 1. marts 2009 til og med 28. februar 2010 - under landbrugs- og dyrepasseruddannelsen i erhvervsuddannelsen.

Hent overenskomsten som pdf (Printversion)
 

Løn under praktikophold
og på skole
 
Timeløn
 
Månedsløn
uden kost
og logi
 
Månedsløn
incl. kost og
logi
Overarbejde og
arbejde på søn og helligdage for de første 2 timer, 50%
Overarbejde
herudover,
80%
 

1. uddannelsesår
2. uddannelsesår
3. uddannelsesår
4. uddannelsesår
 
kr. pr. time  
59,60
69,10
80,00
94,94
 
kr. pr. måned
9.555,67
11.078,80
12.826,40
15.221,73
 
kr. pr. måned
6.726,67
8.249,80
9.997,40
12.392,73
 
kr. pr. time

89,40
103,65
120,00
142,41
 
kr. pr. time

107,28
124,38
144,00
170,89
 
 
Skattemæssig værdi af kost og logi udgør i 2009 kr. 2.829 pr. måned. Fuld kost alene udgør kr. 70,00 pr. dag.
 

 
NB! Der kan gælde andre lønninger for elever ansat i offentlige virksomheder.
 

SØGNEHELLIGDAGS-FRIDAGSGODTGØRELSE (TIMELØNNEDE ELEVER)
SH-fridagsgodtgørelsen til at betale søgnehellligdage og 5 fridage pr. år samt frihed juleaftensdag udgør 6,75% af den ferieberettigede løn samt af løn under sygdom/tilskadekomst.
 
Pr. 1. maj 2008 udgør bidrag til fritvalgskonto 0,50%.
Pr. 1. maj 2009 udgør bidrag til fritvalgskonto 0,75%.
Bidraget og SH-godtgørelse udgør herefter pr. 1. maj 2009 7,50%.
 
For timelønnede sker opsparingen gennem en forhøjelse af søgnehelligdagsfridagsbetalingen hvert år 1. maj.
 
For uge- og månedslønnede sker opsparingen gennem en forhøjelse af ferietillægget/-godtgørelse også hvert år 1. maj.
 
Forskudsbeløbet der udbetales på søgnehelligdage og fridage udgør for timelønnede elever 450,00 kr. pr. dag.
 
Kontoen opgøres én gang årligt pr. 31. december, hvor eventuelt overskud udbetales. Udbetaling vedr. 1. januar henregnes til det foregående år.
 

LØNMÆSSIG INDPLACERING
Elever, som starter uddannelsen efter den 1. marts 2005, indplaceres lønmæssigt, således at ancienniteten beregnes fra uddannelsens afslutning. For øvrige elever regnes 1. uddannelsesår fra den dag uddannelsen starter, hvad enten det sker i praktik eller på skole.
 
Sker der en afkortning af uddannelsestiden anses nedsættelsen af uddannelsestiden for at være sket i starten af uddannelsen og eleven skifter løntrin i henhold hertil og i forhold til den reelle nedsættelse af uddannelsestiden. Eventuel lønregulering sker med virkning fra den dag, nedsættelsen af uddannelsestiden er endeligt godkendt
af sekretariatet for Jordbrugets Uddannelser.
 

FERIEPENGE
Elever hører under ferieloven. Løn optjent under praktik- og skoleophold er feriepengeberettiget. Der optjenes feriegodtgørelse med 12½%.
 

ARBEJDSTID
Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Arbejde herudover skal afregnes som overarbejde. Ved arbejde med dyr kan arbejdstiden lægges således, at gennemsnittet over en 8 ugers periode er på 37 timer. Ligger der normaltimer i weekenden, skal der betales et tillæg.
 

TILLÆGSBETALINGER VED ARBEJDE MED DYR
- For arbejde i normal arbejdstid på lørdag eftermiddage.... 51,69 kr. pr. dag
- For arbejde i normal arbejdstid på søn- og helligdage.... 124,21 kr. pr. dag
 

LØN UNDER SKOLEOPHOLD
Der udbetales almindelig løn af den læremester, der har eleven i praktik forud for skoleopholdet. Der ydes refusion til læremesteren fra Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) for skoleuger.
 
Lønrefusionssatser pr. skoleuge:
 

 
For uddannelsesaftaler indgået efter d. 31. oktober 2000
1. års elever
2. års elever
3. års elever
4. års elever
Voksne elever
1.980 kr.
2.230 kr.
2.510 kr.
2.800 kr.
3.910 kr.

 
Satserne gælder for skoleuger efter den 1. januar 2009.
 
I undervisningsfri perioder er eleven forpligtiget til at vende tilbage til virksomheden, med mindre der er aftalt andet med læremesteren.
 

BETALING FOR SKOLEHJEM
Arbejdsgiver betaler endvidere den af skolen opkrævede udgift – indtil 400 kr. pr. uge – til elevens kost og logi ved ophold på skolehjem, såfremt eleven ikke kan deltage i undervisning på en skole, der ligger nærmere ved elevens bopæl, eller såfremt virksomheden har valgt en fjernere liggende skole.
 
Pr. 1. marts 2010 betales den af staten fastsatte og af skolen opkrævede afgift, jf. bekendtgørelse nr. 533 af 17. juni 1996 om optagelse af elever på skolehjem og om elevbetaling.
 

BEFORDRINGSGODTGØRELSE
Under skoleophold har eleven mulighed for at få dækket udgifter til billigste offentlige transportmiddel, hvis den daglige skolevej frem og tilbage i alt er over 20 km. Kører eleven selv, udgør befordringsgodtgørelsen kr. 0,40 pr. km.
 
For elever, som bor på skolen, kan udgifterne dækkes til rejse i forbindelse med skoleopholdets start og slutning, weekends m.v.
 
Praktikværten betaler befordringsudgifterne mod dokumentation, men kan få ca. 80% heraf refunderet af AER. Ansøgningsskema om refusion kommer automatisk fra skolen hver 10. uge eller efter restskoleophold herudover.
 

NYE LØNNINGER
Det gøres opmærksom på, at lønningerne reguleres 1. marts 2010. Nyt lønbilag kan da rekvireres hos sekretariatet for Jordbrugets Uddannelser eller på udvalgets hjemmeside www.jordbrugetsuddannelser.dk.
 
 
 
LandboUngdom

Følg med i de lokale aktiviteter på www.landboUngdom.dk

 Region Viborg LandboUngdom og Ungdomskontoret er støttet af midler fra EU og FødevareErhverv.