Ungdomskontoret
Rådgivning 
Her er du: > Arbejdsgiver > Arbejdsmiljø
 

 

Print

Arbejdsmiljø Download filen her

Arbejdsmiljøloven i henhold til lovbekendtgørelse 268 af 18. marts 2005 indeholder en række forbehold, som en arbejdsgiver skal tage for at beskytte sine medarbejdere mod skader og skadevirkninger fra arbejdets udførelse.

 

I henhold til loven er der udstedt en bekendtgørelse om unges arbejde, som indeholder følgende:

Kapitel 1: Lovens område
Kapitel 2: Almindelige bestemmelser for beskæftigelse af alle unge under 18 år
Kapitel 3: Visse former for arbejde, som unge under 18 år ikke må udføre
Kapitel 4: Arbejdstid mv. for unge, som er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten
Kapitel 5: Beskæftigelse af unge, som er 13-15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten
Kapitel 6: Arbejdstid mv. for unge, som er 13-15 år, eller som er omfattet af undervisningspligten
Kapitel 7: Kulturelle og lignende aktiviteter
Kapitel 8: Administrative regler

 

Bilag 1: Ikke udtømmende liste over tekniske hjælpemidler, anlæg og arbejdsprocesser, som unge under 18 år ikke må arbejde med.
 
Bilag 2: Liste over tekniske hjælpemidler og anlæg, som unge, der er fyldt 16 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, må beskæftiges med. Listen er en lempelse i forhold til bilag 1.
 
Bilag 3: Liste over tekniske hjælpemidler og anlæg som unge, der er fyldt 15 år, må beskæftiges med i familievirksomheder. Listen er en lempelse i forhold til bilag 1.
 
Bilag 4: Liste over stoffer og materialer, som unge under 18 år ikke må arbejde med eller på anden måde udsættes for, jf. § 12.
 
Bilag 5: Liste over arbejde med stoffer og materialer, som unge, der er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, må udføre. Listen er en lempelse i forhold til bilag 4.
 
Bilag 6: Ikke udtømmende liste over arbejde, som kan medføre andre sikkerheds- og sundhedsfare, som unge under 18 år ikke må udføre.
 
Bilag 7: Liste over, hvad unge, som er fyldt 13 år, må beskæftiges med, jf. § 30.
 
Bilag 8: Tekniske hjælpemidler og anlæg, som unge, der er fyldt 16 år, må beskæftiges med, jf. § 30. Bilaget er en lempelse i forhold til bilag 1.


Arbejdstid

Alder Dagligt Ugentligt Fridøgn
Under 13 år*      
13-15 år eller omfattet af undervisningspligt 2 timer på skoledage og 7 timer på andre dage. 12 timer i uger med skoledage og 35 timer i andre uger. 2 fridøgn pr. uge. Hvileperiode på 14 timer i døgnet.
Fyldt 15 år og omfattet af undervisningspligt 2 timer på skoledage og 8 timer på andre dage. 12 timer i uger med skoledage og 40 timer i andre uger. 2 fridøgn pr. uge. Hvileperiode på 14 timer i døgnet.
Fyldt 15 år og ikke omfattet
af undervisningspligt
8 timer om dagen, og de skal ligge samlet.** 40 timer om ugen.** 2 fridøgn pr. uge. Hvileperiode på 12 timer i døgnet.
Under 18 år 8 timer om dagen, og de skal ligge samlet. 40 timer om ugen. 2 fridøgn pr. uge.
Over 18 år Som voksne. 48 timer om ugen. 1 fridøgn pr uge.

* Politiet kan godkende, at unge under 13 år optræder, deltager eller medvirker i kulturelle og lignende aktiviteter.
** I landbruget kan disse tider overskrides  på grund af arbejdets karakter, dog må arbejdstiden aldrig overstige 48 timer om ugen i gennemsnit over en 4 måneders periode.
 

Pauser
Hvis den daglige arbejdstid overstiger 4½ time, skal der være en pause på mindst 30 minutter, der skal ligge samlet og være passende beliggende.

Bilag

Bilag 1
Ikke udtømmende liste over tekniske hjælpemidler, anlæg og arbejdsprocesser, som unge under 18 år ikke må arbejde med.

 

1. Maskinelt drevne tekniske hjælpemidler
a) 1) Maskiner med hurtigtgående skærende værktøj som f.eks. rundsave, klippe- og skæremaskiner, fræsere, afrettere, tykkelseshøvle, drejebænke til metal, træ og lignende, pålægsmaskiner og boremaskiner med borepatron til mere end 13 mm bor.
b) 1) Maskiner med farlige stempellignende bevægelser som f.eks. mekaniske, hydrauliske og pneumatiske presser, stansemaskiner, betonvaremaskiner, plastsprøjtemaskiner, støbemaskiner, tøjpresser, halmpresser og affaldspresser herunder papballepresser.
c) 1) Maskiner med åbne valser eller snegle som f.eks. offset trykkemaskiner, strygeruller til tøj og snegletransportører.
d) 1) Blande-, male-, knuse-, hakkemaskiner og lignende som f.eks. afsværingsmaskiner, rivemaskiner, centrifuger, røremaskiner, dejæltere og kødhakkemaskiner.
e) Motorkædesave, motorrydningssave, buskryddere og motorhækklippere.
f) Søm- og boltepistoler med undtagelse af sømpistoler til hæfteklammer med en masse på højst 0,3 g.
g) Apparater til rengøring, maling, rustbeskyttelsesbehandling eller lignende med et arbejdstryk på over 70 bar (7MPa).

 

Til top

 

2. Traktorer, motorredskaber mv.

a) Traktorer, selvkørende mejetærskere og traktorer med jordfræsere for så vidt angår arbejdet som fører eller operatør, herunder til- og frakobling af vogne, maskiner og redskaber med kraftoverføring.
b) Traktorer, som er forsynet med spil, læsse- eller graveaggregater eller med speciel løfteanordning for så vidt angår arbejdet som fører eller operatør.
c) Grave- og læssemaskiner for så vidt angår arbejdet som fører eller operatør.
d) Motorredskaber, som man sidder på f.eks. industritruck, palleløftere, gaffelstablere, gaffeltruck, fejemaskiner, rengøringsmaskiner, jordfræsere, plæneklippere og sneslynger for så vidt angår arbejdet som fører eller operatør.
e) Skovningsmaskiner, herunder kompostkværne og flishuggere samt høstmaskiner som f.eks. bugserende mejetærskere, finsnittere, grønthøstere og slåmaskiner.
f) Motorredskaber med bearbejdende dele, som føres af gående, som f.eks. feje- og rengøringsmaskiner, jordfræsere, motorplæneklippere og sneslynger.

 

 

 

3. Maskinelt drevne løfteanordninger eller transportører

a) Elevatorer, som ikke er trykknapstyrede, for så vidt angår arbejdet som fører eller operatør.
b) Kraner og andre løfteredskaber og spil, herunder løfteredskaber til brug for handicappede for så vidt angår arbejdet som fører eller operatør.
c) Mobile personløftere og arbejdsplatforme, hængestilladser, bagsmækløftere, spil og slæbeskovle, for så vidt angår arbejdet som fører eller operatør.

 

Til top

 

4. Arbejdsprocesser i forbindelse med tilsyn, vedligeholdelse og reparation

  Smøring, rengøring, reparation og lignende arbejde ved igangværende motorer, maskiner, transmissioner og andre maskinelle anordninger, hvor de bevægelige dele er tilgængelige og kan forårsage personskader.

 

5. Vibrationsbelastende håndværktøj

  Vibrerende håndværktøjer som f.eks. mejselhamre, slagmøtrikspændere, betonvibratorer og nittehamre, slagboremaskiner og rystepudsere samt vibrerende håndværktøjer med et vibrationsniveau over 130 dB (HA). Det er dog tilladt unge at udføre kortvarigt arbejde, det vil sige mindre end 30 minutter på en 8-timers arbejdsdag med slagboremaskiner og rystepudsere. I tilfælde, hvor det efter § 10, stk. 1 er tilladt unge at udføre arbejde med vibrerende håndværktøjer, skal det daglige arbejde tilrettelægges, så der er hyppige afbrydelser.

 

 

 

6. Risiko for højspændingsstød

  Arbejde, der indebærer risiko for højspændingsstød.

 

 

 

7. Udstyr til svejsning og flammebehandling

  Autogensvejsning, skærebrænding, lysbuesvejsning og ukrudtsbrændere.

 unge at anvende de under pkt. 1, a-d) nævnte tekniske hjælpemidler, der er udformet eller afskærmet således, at de bevægelige og bearbejdende dele er utilgængelige under drift, og der ikke er andre farer ved maskinerne.

Til top 

Bilag 2
Liste over tekniske hjælpemidler og anlæg, som unge, der er fyldt 16 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, må beskæftiges med. Listen er en lempelse i forhold til bilag 1.

1. Traktorer, selvkørende mejetærskere og traktorer med jordfræsere kan anvendes af unge, der har traktorkørekort.
2. Inden for landbrug og gartneri kan unge beskæftiges med nedenstående arbejde eller med arbejde af tilsvarende mindre farlighed:
a) Traktorer med frontlæsser eller bagmonteret ballegaffel, hvis den unge har traktorkørekort.
b) Gaffelstablere, der ikke er selvkørende.
c) Maskinelt drevne fodervogne, motorplæneklippere og fejemaskiner.
d) Apparater til rengøring, maling, rustbeskyttelsesmidler eller lignende med et arbejdstryk på over 70 bar (7MPa).
e) Roe/tør- og vådvaskere og roeskærere og -raspere.

Til top

Bilag 3
Liste over tekniske hjælpemidler og anlæg, som unge, der er fyldt 15 år, må beskæftiges med i familievirksomheder. Listen er en lempelse i forhold til bilag 1.

1. Traktorer, herunder til- og frakobling af vogne, maskiner og redskaber uden kraftoverføring, dog kun efter en forudgående vurdering af arbejdspladsen og kun, hvor arbejdet foregår under fornødent opsyn.
2. Traktorer med frontlæsser til flytning samt af- og pålæsning af løse materialer samt bagmonteret balleløfter, hvor der ikke er farer for traktorens stabilitet.
3. Motorfodervogne ved kørsel på plant terræn.
4. Motorplæneklippere med hjul og gående fører ved kørsel på plant terræn. Plæneklipperen skal være forsynet med holdegreb (dødemandsfunktion).
5. Motorplæneklippere, hvor operatøren sidder på plæneklipperen, og hvor kørsel foregår på plant terræn. Plæneklipperen skal være indrettet således, at klippeaggregatet ikke kan køre, når det er løftet. Endvidere skal plæneklipperens motor stoppe, når føreren forlader sædet og kun kunne startes, når der sidder en person i førersædet.

Til top 

Bilag 4
Liste over stoffer og materialer, som unge under 18 år ikke må arbejde med eller på anden måde udsættes for, jf. § 12.

1. Stoffer og materialer, der i henhold til Miljøministeriets regler om klassificering mv. af kemiske stoffer og produkter mærkes med følgende faresymboler og farebetegnelser:

Tx Meget giftig
T Giftig
C Ætsende
E Eksplosiv

Herunder stoffer og materialer, der er forsynet med risikosætningerne:

R39 Fare for varig alvorlig skade på helbred
R45 Kan fremkalde kræft
R46 Kan forårsage arvelige genetiske skader
R49 Kan fremkalde kræft ved indånding
R60 Kan skade forplantningsevnen
R61 Kan skade barnet under graviditeten

2. Stoffer og materialer, der i henhold til Miljøministeriets regler om klassificering mv. af kemiske stoffer og produkter mærkes med faresymbol og farebetegnelse Xn, sundhedsskadelig og samtidig forsynes med mindst en af følgende risikosætninger:

R40 Mulighed for kræftfremkaldende effekt
R42 Kan give overfølsomhed ved indånding
R48 Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning
R62 Mulighed for skade for forplantningsevnen
R63 Mulighed for skade på barnet under graviditeten
R68 Mulighed for varig skade på helbred

3. Stoffer og materialer, der i henhold til Miljøministeriets regler om klassificering mv. af kemiske stoffer og produkter mærkes med faresymbolet og farebetegnelsen Xi, lokalirriterende og samtidig forsynes med risikosætningen:

R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden

4. Stoffer og materialer, der i henhold til Miljøministeriets regler om klassificering mv. af kemiske stoffer og produkter forsynes med følgende risikosætning:

R12 Yderst brandfarlig

5. Stoffer og materialer, der er optaget på Arbejdstilsynets lister over stoffer og processer, som anses for at være kræftfremkaldende i At-vejledningen om grænseværdier for stoffer og materialer
6. Materialer, der indeholder 0,1 % eller mere af stoffer nævnt under pkt. 5
7. Organiske opløsningsmidler optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler i At-vejledningen om grænseværdier for stoffer og materialer
8. Materialer, der indeholder 1 % eller mere af opløsningsmidler nævnt under pkt. 7
9. Biologiske agenser i gruppe 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 864 af 10. november 1993 om biologiske agenser og arbejdsmiljø eller med andet arbejde, hvor de på grund af arbejdets art eller de forhold, hvorunder det foregår, kan blive udsat for påvirkning fra sådanne agenser.

Liste over arbejde med stoffer og materialer, som unge, der er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, må udføre. Listen er en lempelse i forhold til bilag 4.

Til top

Bilag 5
 

1. Inden for landbrug må unge - uanset bilag 4, stk. 8 - foretage følgende arbejde:
a) Lejlighedsvist malearbejde med malinger, hvor kodenummeret er 00 eller 0 før bindestregen og 1 efter bindestregen. Kodenummeret fastsættes i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om kodenumre
b) Brændstofpåfyldning på maskiner, som unge må betjene og faktisk benytter
2. På rengøringsområdet kan unge på betingelse af, at de under arbejdet er under professionelt tilsyn og instruktion, uanset bilag 4, stk. 8, beskæftiges med følgende arbejde:
a) Fortynding med vand af rengøringsmidler med organiske opløsningsmidler til den ansattes eget brug, hvis den brugsklare blanding ikke indeholder 1 % eller mere af organiske opløsningsmidler
b) Lejlighedsvis anvendelse af polermidler med op til 15 % ethanol eller 5 % propanol


Til top 

Bilag 6
Ikke udtømmende liste over arbejde, som kan medføre andre sikkerheds- og sundhedsfarer, som unge under 18 år ikke må udføre.

1. Unge må ikke udsættes for støj eller vibrationer, der kan bringe deres sundhed i fare.
2. Unge må ikke beskæftiges i omgivelser eller ved arbejde, der på grund af ekstrem høje eller ekstrem lave temperaturer kan bringe deres sikkerhed og sundhed i fare.
3. Unge må ikke beskæftiges ved arbejde, hvor de bliver udsat for ioniserende stråling.
4. Unge må ikke beskæftiges ved arbejde under høje lufttryk i f.eks. trykkamre og ved dykkerarbejde.
5. Unge må ikke beskæftiges med industriel slagtning af dyr.
6. Unge må ikke beskæftiges med arbejde, hvor tempoet bestemmes af en maskine og er til fare for sikkerhed og sundhed.
7. Unge må ikke beskæftiges ved arbejde, der kan medføre kvælningsfare i ilt-/oxygenfattig atmosfære.
8. Unge må ikke beskæftiges med arbejde, hvor de kan komme i kontakt med vilde eller giftige dyr.
9. Ved løft af tunge byrder må der tages særligt hensyn til den unges alder, køn og fysik, at løftet foretages tæt ved kroppen, og at byrdevægten i videst muligt omfang ikke overstiger 12 kg. Under tilsvarende hensyn skal det i enkelttilfælde tilstræbes, at der ikke foretages løft af byrder op til 25 kg. Hvis byrden bæres over afstand, skal der ske en forholdsmæssig reduktion i byrdevægten.
10. Hvis unge manuelt udfører skub eller træk, må der tages særligt hensyn til den unges alder, køn og fysik, og det skal sikres, at den samlede belastning ikke udgør en sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko, og arbejdet skal foregå således, at den kraft, der skal præsteres ved igangsætning eller transport er lav.
11. Arbejde, der indebærer krav om kontinuerlig manuel håndtering, som er kraftbetonet eller af ensartet fysisk belastende karakter, skal begrænses til korte perioder, og der skal tages særligt hensyn til den unges alder, køn og fysik.
12. Arbejdsprocesser, der kan medføre fare for eksplosion, medmindre der er truffet effektive tekniske foranstaltninger til hindring af personskade, og der skal tages særligt hensyn til den unges alder, køn og fysik.
13. Arbejde, som indebærer håndtering af udstyr til produktion, opbevaring eller anvendelse af komprimerede, flydende eller opløste gasser. Dette gælder dog ikke påfyldning af F-gas på beholdere, der indgår i køretøjers brændstofanlæg, opvarmnings- eller belysningsanlæg eller andre lignende anlæg, når disse beholdere er indrettet med godkendt udstyr til selvtankning.
14. Fremstilling og håndtering af fyrværkeriartikler samt diverse objekter, maskiner mv., som indeholder sprængstoffer.

Til top 

Bilag 7
Liste over, hvad unge, som er fyldt 13 år, må beskæftiges med - jf. § 30.

1. Lettere arbejde inden for landbrug, gartneri, rideskoler med fodring, udmugning, pasning af mindre husdyr samt heste. Lugning, bær- og frugtplukning, plantning, grøntsagsopsamling samt lignende opgaver.
2. Lettere arbejde med modtagelse, sortering, optælling, prismærkning samt pakning af varer og emballage i butikker, supermarkeder og varehuse.
3. Lettere ekspedition i mindre forretninger, såsom kiosker, bagerbutikker og grøntforretninger.
4. Lettere rengøring, oprydning og borddækning.
5. Lettere manuel montering, dog ikke lodning og svejsning.
6. Lettere malearbejde, dog ikke sprøjtemaling.
7. Lettere manuelt arbejde, såsom ilægning i poser, kuverter og æsker, kontrol og pudsning af færdige produkter samt håndtering af rent vasketøj.
8. Lettere budtjeneste, herunder internt piccoloarbejde og udbringning af aviser og reklamer samt salg af aviser og lignende.
9. Lettere arbejde med bogopsætning på biblioteker.
10. Lettere arbejde med desinfektion af ko-yvere og lignende med desinfektionsmidler og andre midler, der er godkendt til dette formål af Fødevarestyrelsen. Midlerne må ikke være faremærkede eller indeholde organiske opløsningsmidler.

 

Bilag 8
Tekniske hjælpemidler og anlæg, som unge, der er fyldt 16 år, må beskæftiges med - jf. § 30. Bilaget er en lempelse i forhold til Bilag 1.

  Inden for landbrug og gartneri kan den unge beskæftiges med traktorer, herunder til- og frakobling af vogne, maskiner og redskaber uden kraftoverføring, traktorer med frontlæsser eller bagmonteret balleløfter, hvis den unge har traktorkørekort. Færdselslovens regler om traktorkørsel gælder tilsvarende for unges arbejde med traktorkørsel på privat område. Arbejdet skal foregå under fornødent opsyn, og der må ikke være fare for traktorens stabilitet.

 

Til top

LandboUngdom

Følg med i de lokale aktiviteter på www.landboUngdom.dk

 Region Viborg LandboUngdom og Ungdomskontoret er støttet af midler fra EU og FødevareErhverv.